Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 494 NA ODCINKU OBŁĄKI–BODZANOWICE

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 11 w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 17.10.2019 r. pod numerem 611075-N-2019.

 

Uwaga!
Dnia 28.10.2019 r. dodano pismo z odpowiedziami na pytania i zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia 1 oraz usunięto stary i dodano nowy projekt umowy.

1. Pismo z odpowiedziami na pytania i zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia 1:

PDF30odppytzmspec1www.pdf

2. Nowy projekt umowy:

PDF10_30projumn.pdf

 

Uwaga!
Dnia 21.10.2019 r. dodano pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz usunięto stary i dodano nowy kosztorys ofertowy, przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

1. Pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PDF30zmspecwww.pdf

2. Nowy kosztorys ofertowy i przedmiar robót:

XLS2_30kosztofn.xls
PDF2a_30przedmrobn.pdf

3. Nowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

PDF11_30spectechn.pdf


Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu:

PDF00_30ogłozamwww.pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_30specwww.pdf

3. Formularz oferty:

DOC1_30oferta.doc

4. Kosztorys ofertowy i przedmiar robót:

-
-

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

DOC3_30ośwart25awykl.doc

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

DOC4_30ośwart25awar.doc

7. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_30listapodm.doc

8. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC6_30wzórzobow.doc

9. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat:

DOC7_30wykrob.doc

10. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:

DOC8_30wykos.doc

11. Wykaz potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia:

DOC9_30wykpot.doc

12. Projekt umowy:

-

13. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

-

 

Wersja XML