Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYKONANIE REMONTÓW NAWIERZCHNI DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE DZIAŁANIA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W LATACH 2020–2021 – W PODZIALE NA ZADANIA_-

Strona archiwalna

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


W dniu 18.03.2020 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert.

PDF08ZP-2.pdf


Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

WYKONANIE REMONTÓW NAWIERZCHNI DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE DZIAŁANIA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W LATACH 2020–2021 – W PODZIALE NA ZADANIA_


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
NA ZADANIA NR 1 I 2


Dnia 16.04.2020 r. zamieszczono w załączeniu pismo z informacją o wyborze oferty na zadania nr 1 i 2.


Załączniki:
1. Pismo z informacją o wyborze oferty na zadania nr 1 i 2:

PDF08ogłwynwww.pdf


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
NA ZADANIE NR 3


Dnia 22.04.2020 r. zamieszczono w załączeniu pismo z informacją o wyborze oferty na zadanie nr 3.


Załączniki:
1. Pismo z informacją o wyborze oferty na zadanie nr 3:

PDF08ogłwyn1www.pdf

 

Wersja XML