Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont chodników w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, z podziałem na zadania_

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZADANIE NR 1, 2 i 3

W dniu 05.10.2020 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie nr 1, 2 i 3:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 11.09.2020 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert (zbiorcze zestawienie ofert):

PDFZbiorcze zestawienie ofert.pdf
 

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

Remont chodników w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, z podziałem na zadania

Wersja XML