Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

stanowisko specjalista

Strona archiwalna

 

WA.1040.4.2021

Załącznik nr 3

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

 ul. Oleska 127

45-231 Opole

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

specjalista

w Oddziale Terenowym w Oleśnie

 (określenie stanowiska )

 

1.   Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 1. wykształcenie: wyższe
 2. staż pracy: 2 lata,
 3. obywatelstwo: polskie,
 4. niekaralność za przestępstwo skarbowe lub ścigane z oskarżenia publicznego popełnione umyślnie,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. biegła znajomość obsługi komputera w zakresie aplikacji biurowych,
 8. umiejętność korzystania z zasobów Internetu i przetwarzania informacji,
 9. prawo jazdy kat. B
 10. - znajomość przepisów prawa wynikających z:

● ustawy o samorządzie województwa,

● ustawy o drogach publicznych,

● kodeks postępowania administracyjnego,

● kodeks pracy

● ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

● rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

2.  Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 1. umiejętność jasnego i precyzyjnego przekazywania informacji,
 2. zdolność analitycznego myślenia,
 3. umiejętność prowadzenia harmonijnej współpracy w zespole,
 4. umiejętność i wola wychodzenia poza zakres wiedzy i kompetencji stanowiska,
 5. umiejętność budowania relacji międzyludzkich,
 6. wysoka kultura osobista.

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie akt osobowych pracowników Oddziału oraz ich bieżąca aktualizacja,
 2. przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy,
 3. prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich,
 4. prowadzenie ewidencji nieobecności w pracy,
 5. kontrola list obecności,
 6. prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 7. prowadzenie rejestru wyjść bądź wyjazdów służbowych pracowników Oddziału,
 8. prowadzenie rejestru kontroli,
 9. sporządzanie uzgodnień urlopów wypoczynkowych,
 10. prowadzenie i aktualizacja danych w programie kadrowym,
 11. prowadzenie spraw związanych z ZFŚS,
 12. naliczanie i sporządzanie list płac z tytułu należnych wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia  społecznego,
 13. prowadzenie rejestrów faktur i rachunków,
 14. przygotowywanie na wniosek pracowników wszelkich zaświadczeń i opinii oraz innych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy,
 15. organizacja i koordynacja pracy sekretariatu,
 16. sporządzanie i rozliczanie harmonogramów pracy przy zimowym utrzymaniu dróg dla pracowników OT,
 17. przygotowanie wniosków i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do kwoty 130 000,00 zł,
 18. wprowadzanie do programu komputerowego EDIOM wpisów z dzienników objazdu dróg,
 19. sprawdzanie dokumentów pracy sprzętu wykonawców związanych z zimowym utrzymaniem dróg,
 20. archiwizacja dokumentów związanych z działalnością Sekcji Finansowo-Administracyjnej,
 21. zastępowanie nieobecnego pracownika w zakresie spraw bieżących, wymagających niezwłocznego załatwienia, wskazanych przez przełożonego.

4.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

    - praca biurowa z obsługą monitora ekranowego;

    - uczestniczenie w akcji zimowego utrzymania dróg (możliwa praca w nocy, w niedziele i święta);

5.   W miesiącu wrześniu br. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekracza 6 %.

6.  Wymagane dokumenty:

I. Niezbędne

 1. list motywacyjny wraz z podaniem numeru telefonu lub adresu e-mail,
 2. kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (wzór do pobrania w zakładce Praca – formularze do pobrania),
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 5. oświadczenie o posiadaniu wymaganego obywatelstwa,
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
 7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie o posiadaniu: biegłej znajomości obsługi komputera w zakresie aplikacji biurowych, umiejętności korzystania z zasobów Internetu i przetwarzania informacji.
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. Dodatkowe - dotyczy kandydatów, którzy takie dokumenty posiadają:

 1. kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności oraz osiągnięcia zawodowe,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających specjalistyczne kwalifikacje lub uprawnienia do wykonywania określonego zawodu,
 4. kserokopie posiadanych referencji lub opinii.

7.  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista” na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127; 45‑231 Opole.

Zamknięte koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również dostarczyć osobiście i złożyć w skrzynce podawczej usytuowanej przed wejściem do siedziby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu lub w siedzibie Oddziału Terenowego w Oleśnie, ul. Wielkie Przedmieście 3.

8.  Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 29.10.2021 r.

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu po terminie, nie będą rozpatrywane.

9.  W trakcie naboru będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne i testy sprawdzające.

O terminie ich przeprowadzenia kandydaci, wyłonieni po pierwszym etapie rekrutacji – sprawdzeniu złożonych dokumentów pod względem formalnym – zostaną powiadomieni telefonicznie, e-mailowo lub listownie.

10.  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej

oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.

 

 

Informacja:

Informujemy, że administratorem przekazanych danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole. Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych osobowych dostępne są w zakładce kontakt na stronie www.zdw.opole.pl oraz pod adresem iod@zdw.opole.pl.

Przekazane dane zbierane są w celu realizacji procesu rekrutacyjnego. Dane w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, wykształcenia i doświadczeń zawodowych są przetwarzane w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy. Pozostałe podane przez Państwa dane, w tym dane kontaktowe, przetwarzane są na podstawie Państwa zgody w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych. Dobrowolne podanie tych danych będzie uważane za zgodę na ich przetwarzanie w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych.

Dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego i następnie mogą być przechowywane przez okres 3 miesięcy w celu udokumentowania prowadzonego procesu, realizacji postanowień art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1282) oraz w celach archiwalnych.

Dane osoby wybranej do zatrudnienia w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania będą publikowane w BIP administratora danych na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1282)

Dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności usługom hostingu i serwisowi IT.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku wyrażonej zgody na przekazanie danych kontaktowych ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie przy czym wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Brak podania danych objętych zgodą nie będzie stanowić przyczyny odmowy zatrudnienia.

 

 

Wersja XML