Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zadania inwestycyjne zrealizowane przy udziale środków unijnych w 2013 r.

1. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Konradowa od km 0+380,00 do km 2+140,23”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

 

Wartość zadania:                                                     6 040 075,08 zł brutto
Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej       5 125 699,81 zł brutto   |
Budżet Województwa Opolskiego                            904 535,27 zł brutto

Czas realizacji: 08.08.2013 r. -  25.11.2013 r.

Wykonawca robót budowlanych : KONSORCJUM FIRM
Lider Konsorcjum
DROG- BUD Sp. z o.o. , Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42--209 Częstochowa
Partner Konsorcjum :  
REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek, Spółka jawna,   46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26.

Długość przebudowanej drogi wojewódzkiej wynosi 1,760 km
Projekt zakładał poprawę parametrów technicznych drogi, wykonanie nowej konstrukcji z przystosowaniem jej do przenoszenia obciążeń w wysokości 115 kN/oś.
Jest to droga klasy Z .

W ramach rozbudowy odcinka drogi   wykonano :
-    budowę nowej konstrukcji jezdni - szerokości 7,00m (2x3,50m, w tym obustronne ścieki
     przykrawężnikowe 2x0,30m)
-   rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego w km 1+336
-   budowę przepustu pod drogą w km 1+336  , Ø 1000mm
-   budowę przepustów pod zjazdami
-   przebudowę skrzyżowań
-   budowę zjazdów publicznych i indywidualnych
-   budowę zatok autobusowych  
-   budowę kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia drogi
-   przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci energetycznych i telekomunikacyjnych
-   Budowę oświetlenia ulicznego w rejonie zatok autobusowych oraz przejść dla pieszych
-   Budowę chodników szerokości 1,50÷2,50m po stronie lewej  – o łącznej  długości   390m  
-   Budowę ścieżki pieszo-rowerowej szerokości 3,50m po stronie prawej – długość   1600m

 

 Brak opisu obrazka        Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka         Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka        Brak opisu obrazka
po 1         po 1

 

 

 2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w km 7+670-10+625 ( na odcinku Nowy Wachów - Kocury),15+860-16+810 (w m. Dobrodzień), 24+850-26+750 (na odcinku Pludry - Pietraszów)”- zaprojektuj i wybuduj.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Wartość zadania:                                                    9 947 659,88 zł brutto
Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej        8 444 743.69 zł brutto  
Budżet Województwa Opolskiego                   1 490 248.89 zł brutto

 

Czas realizacji: 21.05.2012 r. -  25.01.2013 r.
Wykonawca robót budowlanych :
DROG- BUD Sp. z o.o. , Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa

Długość przebudowanej drogi wojewódzkiej wynosi 5.8050 km
Projekt zakładał poprawę parametrów technicznych drogi, wykonanie nowej konstrukcji z przystosowaniem jej do przenoszenia obciążeń w wysokości 115 kN/oś.
Jest to droga klasy G .

W ramach rozbudowy drogi wykonano :
-   przebudowę szerokości jezdni - zmienna, od 6,0 m do 7,0 m,
-    pobocza dwustronne utwardzone kamieniem łamanym - szerokość 0,75 ÷ 1,5 m,
-    budowę przepustów pod zjazdami,
-    przebudowę skrzyżowań,
-    budowę  zjazdów indywidualnych na drogi leśne, na pola, do posesji – zabudowań,
-    budowę kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia drogi,
-    przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci energetycznych i telekomunikacyjnych,
-    budowę oświetlenia ulicznego,
-    budowę chodników szerokości 1,00÷2,50 m,

 

3. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku od km 21+680 do km 26+031 Krasiejów – Mnichus” - zaprojektuj i wybuduj.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Wartość zadania:                                                    6 743 044,50 zł brutto
Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej      5 731 587.82 zł brutto  
Budżet Województwa Opolskiego                       1 011 456.68 zł brutto

 

Czas realizacji:  12.09.2011 r. - 21.06.2013 r.

Wykonawca robót budowlanych : KONSORCJUM FIRM
Lider - ”DROMET” Sp. z o.o. ,ul. Jesienna 139, 42 – 200 Częstochowa
Partner – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRA-MAR” ul. Częstochowska 6/4 42-700 Lubliniec 

 

Długość przebudowanej drogi wojewódzkiej wynosi 4.3510 km

Projekt zakładał poprawę parametrów technicznych drogi, wykonanie nowej konstrukcji z przystosowaniem jej do przenoszenia obciążeń w wysokości 115 kN/oś.
Jest to droga klasy Z .

 

W ramach rozbudowy drogi wykonano :
-   rozbudowę drogi do szerokość 6 m,
-    przebudowę skrzyżowania – typ rondo,
-    przebudowę i budowę zjazdów ,
-    budowę przepustów pod zjazdami,
-   przebudowę urządzeń sieci energetycznej,
-    przebudowę oświetlenia,
-   przebudowę urządzeń sieci telekomunikacyjna,
-    budowę elementów bezpieczeństwa ruchu.

 

4.  „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 od km 25+199 do km 39+257,73 od m. Rożniątów do m. Gogolin”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Wartość zadania:                                                     37 609 622,72 zł brutto
Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej       31 880 316,52 zł brutto  
Budżet Województwa Opolskiego                          5 729 306,20 zł brutto

Czas  realizacji:    30.11.2012 r. - 17.01.2014 r.
 

Wykonawca robót budowlanych :
DROG- BUD Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa

Długość przebudowanej drogi wojewódzkiej wynosi 14,06 km
Projekt zakładał poprawę parametrów technicznych drogi, wykonanie nowej konstrukcji z przystosowaniem jej do przenoszenia obciążeń w wysokości 115 kN/oś.
Jest to droga klasy G .

W ramach rozbudowy odcinka drogi   wykonano :
-    budowę nowej konstrukcji jezdni - szerokości  6,0 ÷7,00m (2x3,00m poza terenem zabudowanym i 2 x 3,50m w terenie zabudowanym),
-    budowę chodników szerokości  2,00m  
-    przebudowę skrzyżowań w zakresie poprawy geometrii skrzyżowań i widoczności,
-    budowę i przebudową przepustów pod drogą  wojewódzką,
-    budowę przepustów pod zjazdami,
-    budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
-    budowę zatok autobusowych,  
-    dla potrzeb odwodnienia drogi : budowę kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiorników odparowujących oraz odbudową i regulacją rowów przydrożnych,
-    przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci energetycznych i teletechnicznych, wodociągowych w miejscach kolizji z przebudowywaną drogą,
-    Budowę oświetlenia ulicznego w rejonie zatok autobusowych oraz przejść dla pieszych;
-    Wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome.

 

5. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 454 z drogą powiatową nr 1702O i drogą gminną wraz z budową sygnalizacji świetlnej w m. Czarnowąsy w km 5+837,00 – 6+050,00

Wartość zadania:                  1 418 420,94 zł brutto

Czas realizacji:    27.08.2013 r. -  29.11.2013 r.

Wykonawca robót budowlanych :
SKANSKA S.A. ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Długość przebudowanego odcinka drogi wojewódzkiej wynosi 0,213 km
Projekt zakładał poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych rejonu skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową i drogą gminną w Czarnowąsach, oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu.
Poprzez budowę sygnalizacji świetlnej założono zwiększenie sprawności układu komunikacyjnego w Czarnowąsach.

W ramach rozbudowy odcinka drogi   wykonano :
- wymianę konstrukcji jezdni drogi wojewódzkiej nr 454, drogi powiatowej nr 1702O ul Wolności) oraz drogi gminnej (ul Chopina)
-    przebudowę geometrii skrzyżowania,
-    na całej długości odcinka przebudowę istniejących chodników i budowę nowego odcinka,
-    przebudowę istniejącej zatoki autobusowej i budowę nowej zatoki,
-    budowę kanalizacji deszczowej na długości około 170 mb,
-    przebudowę istniejących zjazdów 8 szt),
-    budowę sygnalizacji świetlnej.

 

 Brak opisu obrazka        Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka         Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka        Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka         Brak opisu obrazka
 Brak opisu obrazka         Brak opisu obrazka

Wersja XML