Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o możlwiości powstania kanału technologicznego DW 414, DW 416, DW 424, DW 487

Opole, dn. 16.04.2014 r.

INFORMACJA

DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 
2013 poz. 260 tekst jednolity z późn. zm. ) informuję o zamiarze rozpoczęcia inwestycji pn.:

1.„Budowa drogi wojewódzkiej nr 414 w km 50+200 – 52+730 - Aleja Lipowa”

2.„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Kórnica” na odcinku od km 6+500  do km 8+950

3.„Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli z drogą wojewódzką nr 424 oraz drogą powiatową nr 1831O na odcinkach:

A. Budowa połączenia obwodnicy Malni, Choruli z drogą wojewódzką nr 424

B. Budowa połączenia obwodnicy Malni, Choruli z drogą powiatową 1831O” 

4.„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Olesno – Boroszów w km 28+050 – 29+550”

 

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego jeżeli w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres:

 

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU

ul. Oleska 127

45-231 Opole

Jak stanowi art. 4 pkt 15a cytowanej powyżej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

- urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

- linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych
z potrzebami ruchu drogowego.

Informuję ponadto, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu: www.zdw.opole.pl w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej oraz przesłana do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej – ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa.

 

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu

mgr inż. Bogdan Poliwoda

 


 

Wersja XML