Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYKONANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO LINII SEGREGACYJNYCH I PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE DZIAŁANIA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W ROKU 2017

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

            Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie oznakowania poziomego linii segregacyjnych i przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania  Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w roku 2017”, przeprowadzonego w  trybie przetargu nieograniczonego,  wybrano uznając za najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez:

FENIKS GT Sp. z o.o.
ul. Lipowa 19A
44-207 Rybnik

za cenę 346.872,30 PLN brutto, terminem realizacji zleconych robót cząstkowych wynoszącym 7 dni roboczych oraz okresem gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynoszącym 12 miesięcy.
 

    Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w 
kryteriach oceny ofert 80,00 punktów, w tym:
- 60,00 punktów w kryterium ,,cena”,
- 20,00 punktów w kryterium „termin realizacji zleconych robót cząstkowych”,
  0,00 punktów w kryterium „okres gwarancji na oznakowanie poziome  cienkowarstwowe”.

    Podpisanie umowy z  wybranym wykonawcą, na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

    Pozostałe oferty złożone przez wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:

Oferta nr 1FREEWAY SERVICE Ciepliński spółka komandytowa,
ul. Toruńska 161a, 87-800 Włocławek
otrzymała  75,91 punktów, w tym:
- 55,91 punktów w kryterium ,,cena”,
- 20,00 punktów w kryterium „termin realizacji zleconych robót cząstkowych”,
  0,00 punktów w kryterium „okres gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe”.

Oferta nr 2SAFEROAD GRAWIL Sp. z o.o., ul. Komunalna 7, 87-800 Włocławek otrzymała 73,09 punktów, w tym:
- 53,09 punktów w kryterium ,,cena”,
- 20,00 punktów w kryterium „termin realizacji zleconych robót cząstkowych”,
-   0,00 punktów w kryterium „okres gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe”.

Oferta nr 5BIZA KOLOR Krzysztof Birlet, ul. Targowa 2, 46-325 Rudniki otrzymała 72,08 punktów, w tym:
- 47,08 punktów w kryterium ,,cena”,
- 20,00 punktów w kryterium „termin realizacji zleconych robót cząstkowych”,
  5,00 punktów w kryterium „okres gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe”.

Oferta nr 4Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „DROGPOL” Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 39, 42-360 Poraj otrzymała 44,48 punktów, w tym:
- 38,48 punktów w kryterium ,,cena”,
  6,00 punktów w kryterium „termin realizacji zleconych robót cząstkowych”,
  0,00 punktów w kryterium „okres gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe”.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dnia 04.04.2017 r. zamieszczono w załączeniu zbiorcze zestawienie ofert:

PDFzbiorcze zestawienie ofert.pdf


Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni  od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku).

Wykonanie oznakowania poziomego linii segregacyjnych i przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w roku 2017

 

Wersja XML