Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WĘZŁÓW AUTOSTRADY A4 GOGOLIN I OLSZOWA. ETAP 13. ROZBUDOWA DW 426 W KM 21+346,50 - 22+151,86 WRAZ Z BUDOWĄ RONDA NA ŁĄCZNICY AUTOSTRADOWEJ I BUDOWĄ DROGI GMINNEJ

Strona archiwalna

 

Ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 12 w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 31.03.2017 r.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 05.04.2017 r. przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia opublikowanego w DzUUE oraz umieszczono je poniżej w załączeniu. W załączonym sprostowaniu dodano dodatkowe informacje, które stanowią jedną całość.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 05.04.2017 r. pod numerem 59173-2017.

 

Załączniki:

PDFogłoszenie o zamówieniu-DzUUE.pdf
PDFogłoszenie o zamówieniu-BZP.pdf
PDFogłoszenie zmian-sprostowanie DzUUE.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
DOCZał. nr 01 - formularz oferty.doc
XLSZał. nr 02a - kosztorys ofertowy.xls
PDFZał. nr 02b - przedmiar.pdf
ZIPZał. nr 03 - JEDZ-ESPD.zip
PDFZał. nr 04 - instrukcja Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia.pdf
PDFZał. nr 04a - instrukcja elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ-ESPD.pdf
DOCZał. nr 05 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc
DOCZał. nr 06 - ośw. o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc
PDFZał. nr 07 - projekt umowy.pdf
DOCZał. nr 08 - wykaz robót.doc
DOCZał. nr 09 - wykaz osób.doc
DOCZał. nr 10 - wykaz potencjału techn..doc
ZIPZał. nr 11 - STWiORB.zip
ZIPZał. nr 12 - dok. projektowa.zip
 

Wersja XML